Verksamhet & pedagogik

Verksamheten bygger på ett utforskande arbetssätt som utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

Verksamheten har fokus på den lustfyllda leken men även på språk och kommunikation.

På Flöjtens förskola arbetar vi för en likvärdig förskola för varje barn, där lärande sker i samspel mellan människor och den miljö vi delar tillsammans. I våra reflektioner tillsammans med barnen så tar vi tillvara på barnens förmågor och erfarenheter vilket i sin tur leder till nya utmaningar för att utveckla vår verksamhet.

På Flöjtens förskola arbetar vi i åldershomogena lärgrupper med fasta pedagoger som säkrar kontinuitet. Barn och pedagoger lär av och med varandra genom lust och glädje.

De pedagogiska lärmiljöerna är åldersanpassade för att utmana och stimulera barnens eget utforskande och skapa möten mellan barn – barn och barn -pedagoger.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik